Carlsberg Mindelegat

Ansøg

Bevillinger til forskeres formidling af egen forskning til ikke-videnskabelige målgrupper.

Deadline

01.09.2024 - 16:00

Opslag

Halvårligt

Åbner

31.05.2024

Beløb

Max. 200.000 kr.

Formål

Støtte til forskeres formidling af egen forskning eller forskningsfelt til fremme af almendannelse og den generelle interesse for grundforskning og grundvidenskab. Carlsberg Mindelegat ønsker at fremme samarbejder mellem forskere og professionelle formidlere for derved at styrke forskningen og videnskabens position i samfundet samt i den offentlige samtale og debat.

Carlsberg Mindelegat ønsker at

 • Støtte formidling af grundforskning og grundvidenskab til ikke-videnskabelige målgrupper
 • Støtte forskeres formidling af egen forskning eller forskningsfelt 
 • Styrke formidlingskompetencerne hos forskere og bidrage til, at stadig flere forskere er til stede i den offentlige samtale og debat
 • Fremme relation og samarbejde mellem forskere og professionelle formidlere
 • Skærpe den offentlige interesse og nysgerrighed for videnskaben, videnskabelige emner samt aktuel forskning
 • Styrke kendskabet og tilliden til pålidelige videnskabelige kilder, blandt andet med henblik på at modvirke misinformation med faktabaseret oplysning

Hvem?

Carlsberg Mindelegat kan søges af forskere med aktuel tilknytning til en dansk forskningsinstitution.

Ansøger skal som minimum have opnået en ph.d.-grad.

Det er ikke en forudsætning, at ansøgers forskning er eller har været støttet af Carlsbergfondet.

Hvad?

Projekter, der kan søges støtte til

Formidlingsprojekter for en periode på op til to år og med et ansøgt beløb på 50.000 kr. – 200.000 kr. 

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, ligesom projektet gerne må delfinansieres af midler fra anden side.

Projektet skal formidle grundforskning eller grundvidenskab. Med grundforskning forstås nysgerrighedsdrevet eksperimentel eller teoretisk forskning i eller viden om det underliggende fundament for fænomener og observerbare fakta.

Carlsbergfondet støtter ikke formidling af klinisk sundhedsvidenskabelig forskning. 

Projektet skal tage udgangspunkt i ansøgers egen forskning eller forskningsfelt.

Projektet skal involvere samarbejde med professionelle formidlere med dokumenteret erfaring med for eksempel journalistik eller medieproduktion.

Hvad kan der søges støtte til

 • Omkostninger forbundet med produktion af formidlingsindhold
 • Lønudgifter til professionelle formidlere samt eventuel assistance af studentermedhjælper
 • Omkostninger forbundet med udvikling af formidlingsplatforme
 • Omkostninger forbundet med kommunikation og distribution af projektet, herunder gratis tilgængeliggørelse på betalingsplatforme

Hvad kan der ikke søges støtte til

 • Projekter med anvendt videnskabeligt fokus
 • Projekter med fokus på uddannelsesrekruttering
 • Projekter med fokus på medietræning, coaching og formidlingsundervisning af forskere
 • Rene kommercielle formål
 • Forskningspublikationer og undervisningsmateriale
 • Oplysningskampagner
 • Afholdelse af eller deltagelse i konferencer og kurser
 • Citizen Science projekter
 • Frikøb af ansøger eller andre forskere

Målgrupper og tilgængelighed

Projektet skal rette sig mod ikke-videnskabelige målgrupper primært i Danmark: den brede befolkning, fra børn og unge i folkeskole og opefter.

Projektets bærende formidling skal være tilgængelig for alle interesserede uden brugerbetaling, herunder abonnementsordning, betalingsmur, entré og lignende. Distribution via bibliotekerne (bogudlån, eReolen og Filmstriben) anses som supplement til kravet om fri tilgængelighed.

Formidlingen skal være frit tilgængelig fra og med udgivelsestidspunktet.

Formidlingen kan være på dansk eller udenlandsk, men skal være sprogligt tilgængelig for en bred målgruppe i Danmark.

Formidlingsformater

Projektet kan basere sig på alle (og gerne flere) typer af formidlingsformater, for eksempel tv- og radioproduktioner, podcasts, nye videnskabsjournalistiske indsatser, festivaler, foredrag og debatarrangementer, animationer, publikationer og SoMe-produktioner.

Startdato for projekter

Forårsopslag med deadline for ansøgninger 1. marts: 

 • Tidligste startdato er 1. august, og seneste startdato er 1. januar det efterfølgende år 

Efterårsopslag med deadline for ansøgninger 1. september: 

 • Tidligste startdato er 1. januar, og seneste startdato er 1. september det efterfølgende år
OPSLAG ÅBENT Opslag åbner 31. maj 2024 Deadline 1. september 2024, 16:00
Vejledningen er senest opdateret maj 2024

Ansøgningskrav

Hvis ansøgningen ikke overholder nedenstående krav, vil ansøgningen blive administrativt afvist. 

Ansøgningen skal skrives på enten dansk eller engelsk.

Det er kun følgende dokumenter, der sammen med ansøgningen må uploades i pdf-format (vær opmærksom på, at andre formater ikke accepteres):

Påkrævede dokumenter:

 • Projektbeskrivelse
 • Produktions- og distributionsplan
 • Budget
 • Curriculum vitae

Hvis relevant for ansøgningen:

 • Curriculum vitae for samarbejdspartnere
 • Interessetilkendegivelser / tilsagnserklæringer

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelsen må ikke overskride to A4-sider, inklusive billeder, figurer, tabeller eller andet. Der skal anvendes font Times New Roman, fontstørrelse 12 samt en linjeafstand på 1,5. Der skal være mindst 2 cm margen til venstre, højre, og i top og bund. 

Projektbeskrivelsen skal indeholde følgende i den angivne rækkefølge:

 • Resume af projektets formål, emne og format
 • Beskrivelse af projektet, herunder redegørelse for samarbejdspartnere, målgrupper og tilgængeliggørelse (platform, medie eller lignende)

Produktions- og distributionsplan

Produktions- og distributionsplanen skal indeholde en estimeret tidsplan for projektets faser frem mod lancering samt en beskrivelse af, hvordan projektet tænkes distribueret, kommunikeret og eventuelt markedsført med henblik på at nå de tiltænkte målgrupper. 

Produktions- og distributionsplanen må ikke overskride en A4-side.

Budget

Et detaljeret budget over det ansøgte beløb skal uploades i Carlsbergfondets budgetskabelon, inklusive en beskrivelse af budgetposterne. Eventuelle indtægter i forbindelse med projektet skal indgå som estimat i budgettet og modregnes det ansøgte beløb.

Curriculum vitae

CV må ikke overskride en A4-side.

Curriculum vitae for samarbejdspartnere

CV'er for samarbejdspartnere må ikke overskride en A4-side per samarbejdspartner.

Interessetilkendegivelser og tilsagnserklæringer

Eventuelle interessetilkendegivelser eller tilsagnserklæringer fra eksterne samarbejdspartnere og distributører kan vedlægges ansøgningen som yderligere bilag.

Populærvidenskabelig beskrivelse

Ud over ovenstående uploads skal der i ansøgningssystemet CF-Grant indsendes en populærvidenskabelig beskrivelse af projektet (op til 400 tegn). 

Beskrivelsen offentliggøres på fondets hjemmeside, hvis ansøgningen imødekommes.
Tidligere eksempler kan ses her: 

Budget

Download budgetskabelon til Carlsberg Mindelegat


Budget - Carlsberg Mindelegat

0.02mb

FAQ

Carlsberg Mindelegat forbeholder sig retten til at foretage mindre justeringer i vejledningen.

Carlsberg Mindelegat kan ikke tilbyde individuel rådgivning om projekter eller delelementer af projekter inden ansøgningsfrist.

Om Carlsberg Mindelegat

Carlsberg Mindelegat er et selvstændigt legat, der administreres af Carlsbergfondet.

Læs mere

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Eller ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve her.