Vores formål

Læs om vores formål, hovedopgaver og strategi.

Publiceret:

01.05.2024

Carlsbergfondet er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt sigte. Vores formål er at sikre det langsigtede, engagerede ejerskab af Carlsberg A/S samt at foretage uddelinger til de almennyttige formål, der er knyttet til vores fire afdelinger.

Formålene er defineret i vores fundats, som er bestemmende og retningsgivende for vores samlede virke.

Derudover er Carlsbergfondet underlagt ’Lov om erhvervsdrivende fonde’, ligesom vi er underlagt tilsyn fra Erhvervsstyrelsen.

KORT FORTALT

Carlsbergfondet er grundlagt i 1876 af brygger J.C. Jacobsen og er verdens ældste erhvervsdrivende fond med ansvar for en industrivirksomhed. Som følge af J.C. Jacobsens testamente overgik bryggerens fulde ejendom, herunder Gamle Carlsberg-bryggeri, til Carlsbergfondet i 1888. I dag er fondet hovedaktionær og ejer den bestemmende andel af stemmerne i Carlsberg A/S. 

Historien gentog sig med sønnen Carl Jacobsen, som i 1902 overdrog sit bryggeri, Ny Carlsberg, til Carlsbergfondet og samtidig grundlagde Ny Carlsbergfondet som et selvstændigt fond under Carlsbergfondet.

Som hovedaktionær i Carlsberg A/S ejer Carlsbergfondet ca. 76 procent af stemmerne og ca. 29 procent af kapitalen. Derfor modtager Carlsbergfondet årligt næsten 30 procent af udbyttet fra den verdensomspændende bryggerivirksomhed. Heraf overgår en bestemt andel af udbyttet til Ny Carlsbergfondet.

Det er på den baggrund, at de to fonde historisk hører til de væsentligste og mest vedholdende private fonde i Danmark, når det gælder støtte til henholdsvis videnskab og kunst.

Vores fundats

Carlsbergfondet blev oprettet af brygger J.C. Jacobsen ved Fundats- og Gavebrev af 1876. Fundatsen udgør fondets vedtægter og tegner rammerne for vores aktiviteter, organisation samt for vores økonomiske og juridiske forhold. Carlsbergfondets fundats vedrører således vores erhvervsrettede og almennyttige formål og aktiviteter. Derudover beskriver den rammerne for vores ledelsesforhold og governance. Carlsbergfondets fundats er løbende blevet justeret. Ændringer sker efter godkendelse af fondets bestyrelse, Videnskabernes Selskab og Erhvervsstyrelsen.

Vores fundats

Vores formål

Ejerskab

At sikre Carlsbergfondets langsigtede ejerskab af Carlsberg A/S samt udviklingen af ølbrygning til den størst mulige fuldkommenhed.

Almennytte

At uddele midler til de almennyttige formål, som er anført i Carlsbergfondets fundats.

HOVED- OPGAVER

Carlsbergfondets hovedopgaver dækker på den ene side over ejerskabet af Carlsberg A/S og på den anden side over de almennyttige forpligtelser, som er anført i fundatsen. De almennyttige forpligtelser berører Carlsberg Laboratorium, støtte til grundforskning, Frederiksborg • Nationalhistorisk Museum samt Tuborgfondet. Disse benævnes i fundatsen som afdelinger under Carlsbergfondet, men ledes på forskellig vis.

Ejerskab af Carlsberg A/S

At sikre det langsigtede ejerskab ved at bevare stemmemajoriteten i Carlsberg A/S.

Carlsbergfondets erhversdrivende forpligtelser udmøntes primært gennem fondets repræsentation i Carlsberg A/S' bestyrelse.


Carlsberg Laboratorium (Afdeling A)

At yde tilskud til Carlsberg Laboratorium og sikre at anvendelsen af Carlsbergfondets tilskud er i overensstemmelse med de formål, der er anført i fundatsen.


Støtte til grundforskning (Afdeling B)

At virke til fremme af og støtte for naturvidenskaberne samt matematik og filosofi, de humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaberne.


Frederiksborg · Nationalhistorisk Museum (Afdeling C)

At opretholde og udvikle Frederiksborg · Nationalhistorisk Museum.


Tuborgfondet (Afdeling D)

At yde tilskud til samfundsgavnlige formål gennem Tuborgfondet, særligt til støtte for dansk erhvervsliv.

 

VORES STRATEGI

Carlsbergfondet har udarbejdet en strategi, der sætter retningen for fondets udviklingsarbejde i perioden 2023-2027.

UDDELINGER

I henhold til fundatsen skal:

  • 8 procent af Carlsbergfondets bevillinger tilfalde Carlsberg Laboratorium (Afdeling A).

  • 13 procent af fondets bevillinger tilfalde Tuborgfondet (Afdeling D).

  • Frederiksborg · Nationalhistorisk Museum (Afdeling C) tildeles midler i henhold til budget.

  • De resterende bevillinger uddeles til grundvidenskabelige formål inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora (Afdeling B).

Uddelinger 2023

Carlsbergfondets samlede bevillinger i 2023 beløb sig til 806 mio. kr. De samlede bevillinger fordelte sig som følger:

Carlsberg Laboratorium (Afdeling A)

61

mio. kr.

Støtte til grundvidenskabelige formål (Afdeling B)

593

mio. kr.

Frederiksborg • Nationalhistorisk Museum (Afdeling C)

26

mio. kr.

Tuborgfondet (Afdeling D)

126

mio. kr.