Indtægter og bevillingsfordeling

Publiceret:

01.05.2024

Den samlede størrelse af Carlsbergfondets årlige bevillingsramme afhænger af udbyttet af fondens aktier i Carlsberg A/S. Dette suppleres med indtægter fra andre finansielle aktiviteter, som er påvirket af den globale økonomi og dens påvirkning på de finansielle markeder.

Carlsbergfondets aktiepost i Carlsberg A/S er i henhold til vores fundats henlagt til afdækning af grundkapitalen.

Aktieposten er i Carlsbergfondets regnskab optaget til børsværdi. Reguleringer i børsværdien foretages direkte over egenkapitalen, hvorfor reguleringer ikke påvirker vores årlige resultatopgørelse.

Øvrige aktiver

Ud over aktieposten i Carlsberg A/S består Carlsbergfondets aktiver af ejendomme og værdipapirer, hvis afkast ligeledes bidrager til vores indtægter.

Figuren viser det samlede flow af indtægter, omkostninger og fordeling af bevillinger på de fundatsmæssige formål for 2023.