Bestyrelsens arbejde

Publiceret:

01.05.2024

Carlsbergfondets bestyrelse har fastlagt en forretningsorden for bestyrelsens arbejde, og arbejdet følger en årsplan, som drøftes nærmere i bestyrelsen. Bestyrelsen afholder 9-11 møder årligt. Beslutninger truffet på møder protokolleres, og medlemmerne kan inddrage ekspertise ved behov. Derudover evalueres bestyrelsens arbejde og samarbejde årligt, og der er fastlagt principper for samarbejde og honorarer for bestyrelsesmedlemmerne. Medlemmer af fondets bestyrelse indgår desuden i bestyrelserne for fondets afdelinger.

Fundamentet for bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen afholder 9-11 møder årligt. Bestyrelsens møder indkaldes og ledes af forpersonen. Dagsorden og elektronisk mødemateriale om de enkelte dagordenspunkter udsendes en uge før bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre effektivitet i bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsens beslutninger på bestyrelsesmøder udmøntes af fondets direktør og sekretariat. 

I forbindelse med sager af særlig hastende karakter kan bestyrelsen vælge at gennemføre skriftlig behandling. Beslutninger truffet på denne måde protokolleres på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

På møderne tager bestyrelsen blandt andet stilling til ansøgninger indsendt til fondet i forbindelse med fondets åbne opslag. Visse af fondets ansøgninger bedømmes af eksterne fagpersoner i peer-reviews, som indgår i bestyrelsens behandling. 

Medlemmer af fondets bestyrelse indgår desuden i bestyrelserne for fondets afdelinger: Carlsberg Laboratorium, Frederiksborg • Nationalhistorisk Museum og Tuborgfondet.

Bestyrelsens medlemmer er endvidere repræsenteret i bestyrelserne for Ny Carlsberg Glyptotek, Dronning Ingrids Romerske Fond, Professor Johs. Pedersens Legat, Carlsberg Mindelegat og Carlsbergfondets ejendomsselskaber.

Tre af fondets fire afdelinger modtager bevillinger fra fondet efter en fordelingsmodel, der er fastlagt i fundatsen.

Den fjerde afdeling, Frederiksborg • Nationalhistorisk Museum, modtager bevilling efter budget. Derfor anses bestyrelsesmedlemmernes ledelsesopgaver i afdelingerne ikke for at påvirke uafhængigheden. 

Carlsbergfondets bestyrelse udpeger desuden Ny Carlsbergfondets bestyrelse og forperson efter forudgående forhandling med de fungerende medlemmer af Ny Carlsbergfondets bestyrelse. Derudover udpeger Carlsbergfondet to medlemmer af bestyrelsen i Ny Carlsberg Glyptotek.

Bestyrelsens forperson afholder årligt individuelle evalueringsmøder med de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Møderne er grundlag for en skriftlig redegørelse for evalueringen af bestyrelsens arbejde, som efterfølgende behandles af den samlede bestyrelse.  

De øvrige bestyrelsesmedlemmer evaluerer i denne forbindelse forpersonens ledelse af bestyrelsens og fondets arbejde. Hvert tredje år gennemføres evalueringen med bistand fra et eksternt konsulentfirma.

Bestyrelsen evaluerer løbende direktionens og sekretariatets arbejde og resultater, ligesom samarbejdet mellem bestyrelsen, direktionen og sekretariatet evalueres. 

Forretningsorden

Carlsbergfondets bestyrelse har fastlagt en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.

I redegørelsen for forretningsorden for fondsbestyrelsen kan du blandt andet læse om bestyrelsens sammensætning, udpegning, opgaver og pligter. Medlemmernes tavshedspligt, oplysningspligt, beslutningsdygtighed og inhabilitet.

Principper for godt bestyrelses- samarbejde

 1. Identitet
  Vi omfavner formålet, historien og principperne, der har været grundlaget for Carlsbergfamilien siden 1847, som gør os unikke.

 2. Ejerskab
  Vi forstår vores rolle og ansvar for Carlsbergfondets engagerede ejerskab i Carlsberg A/S og forpligter os til at gøre opmærksom på potentialer og risici i Carlsbergfondets øvrige aktiviteter.

 3. Ordentlighed
  Vi interagerer altid med gensidig respekt for hinanden og lægger modigt viden og holdninger på bordet - og giver vores kollegaer plads til at gøre det samme.

 4. Konsensus
  Vi søger altid konsensus i bestyrelsens beslutninger og repræsenterer disse som én samlet bestyrelse - uanset individuelle meningsforskelle inden for bestyrelseslokalets vægge.

 5. Åbenhed
  Vi arbejder aktivt med inklusion gennem åbenhed i vores kommunikation med omverdenen og bringer viden og kompetencer i spil i bestyrelsesarbejdet.

 6. Kompetencer
  Vi arbejder aktivt med at bruge vores brede pallette af viden og erfaringer og samtidig skabe de bedste rammer for udvikling af nye kompetencer i fællesskab og individuelt.

 7. Sparring
  Vi udvikler og skaber fremdrift i Carlsbergfondet ved at give konstruktiv feedback og sparre med hinanden og sekretariatet om alt fra det strategiske sigte til personlig udvikling.

 8. Kollegaskab
  Vi værdsætter og investerer i det gode kollegaskab - både i relation til bestyrelsesmedlemmerne og sekretariaterne i Carlsbergfamilien.

Honorarer og vederlag

Medlemmerne af Carlsbergfondets bestyrelse honoreres med et fast vederlag. Vederlagene fastsættes i overensstemmelse med fondets fundats af bestyrelsen og godkendes af Videnskabernes Selskab.

Fondets bestyrelsesmedlemmer modtog for 2023 et samlet vederlag på 3.147.000 kr. for varetagelse af arbejdet i Carlsbergfondet og et samlet vederlag på 1.670.000 kr. for bestyrelsesarbejdet i Carlsberg A/S.

De aktuelle vederlag til de enkelte bestyrelsesmedlemmer og forpersonen fremgår af nedenstående tabel.

      Carlsbergfondet  
Carlsberg-koncernen 

  2023  2022 2023  2022
Majken Schultz (forperson) 1.228 1.468 1.040 750
Søren-Peter Fuchs Olesen (næstforperson) 614 623 630 610
Jens Hjort 410 415 0 0
Lars Stemmerik 0 0 0 103
Susanne Mandrup 410 311 0 0
Kim Ryholt 75 0 0 0
Carl Bache 410 665 0 610
Flemming Besenbacher 0 0 0 464
  3.147 3.482 1.670 2.537

Videnskabernes Selskab har godkendt, at bestyrelsesmedlemmer i Carlsbergfondet i 2023 modtager et vederlag på 410.000 kr. (grundhonorar), at næstforpersonen modtager et vederlag på 1,5 gange grundhonoraret, samt at forpersonen modtager et vederlag på 3 gange grundhonoraret (3,5 gange i 2022).