Formueplacering og investeringer

Publiceret:

01.05.2024

Carlsbergfondets aktiver består af aktiebesiddelsen i Carlsberg A/S, en ejendomsportefølje samt værdipapirinvesteringer.

Pr. 31. december 2023 ejede Carlsbergfondet 29,43 procent af aktiekapitalen i Carlsberg A/S med en tilhørende stemmeandel på 76,72 procent. Hertil kommer ejerskab af en ejendomsportefølje samt værdipapirinvesteringer investeret i henhold til fondets investeringspolitik i en række forskellige typer af aktiver.

Carlsbergfondets bestyrelse fastlægger rammerne for omfang af og risiko tilknyttet fondets investeringer efter indstilling fra fondets investeringskomité. Fondet benytter forskellige eksterne forvaltere til de enkelte typer af investeringer. Kvæsturet eksekverer fondets investeringer inden for disse rammer.

Fondets aktiver var ultimo 2023 sammensat således:

Investering Beløb i mio. kr.
Aktier i Carlsberg A/S 43.267
Aktier i ejendomselskaber 511
Grunden, bygninger og inventar 118
Andre værdipapirer 9.245
I alt 53.141

Aktivklasser

Carlsbergfondets beholdning af andre værdipapirer end aktierne i Carlsberg A/S har de senere år været støt stigende, blandt andet som følge af fondets deltagelse i Carlsberg A/S’ aktietilbagekøb.

Bestyrelsen i Carlsbergfondet har efter indstilling fra fondets investeringskomité besluttet at søge en sammensætning af investeringerne således at 60 procent placeres i likvide aktiver (Globale aktier / Danske obligationer / Emerging Market / High Yield), mens 40 procent placeres i illikvide / alternative aktiver (Private Debt / Private Equity / Ejendomsfonde / Infrastruktur).

Aktivallokering kan illustreres således:

Portefølje Aktivklasse Benchmark-vægt

Likvid del

(60 %)

Globale aktier 40 %
Danske obligationer 15 %
EM obligationer 2,5 %
HY obligationer 2,5 % 

Illikvid del 

(40 %)

Private debt 15 %
Private equity 10 %
Ejendomsfonde 10 %
Infrastruktur 5 %

 

Investerings- politik

Carlsbergfondets frie midler udgøres af de investeringer og likvider, som ikke er placeret i aktier i Carlsberg A/S. Carlsbergfondet investerer sine frie midler i investeringsporteføljen på cirka ni mia. kr. i henhold til fondets investeringspolitik.

Formålet med Carlsbergfondets investeringspolitik er at opnå et langsigtet attraktivt risikojusteret afkast af fondets frie midler, som samtidig er afbalanceret af hensyn til bæredygtighed. Dette forudsætter en fokuseret risikostyring, hvori en vurdering af miljømæssige, sociale og governance-relaterede (ESG) forhold indgår. 

Investeringspolitikken afstemmes desuden med Carlsberg Groups bæredygtighedsprogram ”Together Towards Zero”.

Carlsbergfondet har etableret en investeringskomité, der løbende varetager rådgivning samt overvåger fondets investeringer.

Generel investeringstilgang

Generelt ønsker Carlsbergfondet, at investeringsporteføljen placeres i selskaber, som giver oplysninger om ESG-relaterede forhold og arbejder med et eller flere af FN’s 17 verdensmål. Carlsbergfondet forventer, at de udvalgte samarbejdspartnere på kapitalforvaltningsområdet er medunderskrivere af FN’s seks principper for ansvarlige investeringer (UN PRI), eller har anden ekstern validering af ESG-niveau. De seks principper er:

  1. Indarbejdelse af sociale, bæredygtigheds- og governance-faktorer (ESG-faktorer) i investeringsanalyser og beslutningsprocesser.

  2. Udøve aktivt ejerskab og indarbejde ESG-faktorer i vores ejerskabspolitikker og praksis.

  3. Søge at få relevant information vedrørende ESG-faktorer fra de virksomheder, vi investerer i.

  4. Fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen.

  5. Arbejde for at effektivisere vores implementering af principperne.

  6. Rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i forhold til implementeringen af principperne.

Carlsbergfondet tror på, at investering i selskaber, der har målsætninger og rapporterer på fremdrift vedrørende ESG-relaterede forhold – herunder respekterer internationale principper for samfundsansvar – resulterer i en sundere langsigtet afkastskabelse og et højere risikojusteret afkast, som samtidig har samfundsmæssige fordele.

Carlsbergfondet udarbejder ikke selvstændigt en positiv eller negativliste, men tager i stedet udgangspunkt i vurderinger udarbejdet af anerkendte screening-bureauer og eksklusionslister, som de valgte kapitalforvaltere anvender.

Undtaget fra nærværende politik er Carlsbergfondets midlertidige placering af likvide midler, der dels skal kunne realiseres hurtigt til brug for fondets kortsigtede likviditetsstyring, og dels afventer kapitalkald i henhold til afgivne investeringsrammer. Her tages der primært hensyn til, at investeringerne skal være meget likvide.

I udvælgelsen og den løbende monitorering af samarbejdspartnere, der rådgiver og investerer på Carlsbergfondets vegne, indgår kompetencer i relation til ESG, omstillingen til en bæredygtig økonomi og aktivt ejerskab som udvælgelseskriterier.

Investerings- komitéen

Carlsbergfondet har nedsat en investeringskomité, der sørger for, at fondets midler investeres og forvaltes på den bedst mulige måde. Komitéen formulerer og vedligeholder en investeringsstrategi, der sikrer den rette afvejning mellem risiko, afkast og løbetid. Investeringsstrategien har en moderat risikoprofil, og har til formål at skabe et passende risikojusteret afkast. Medlemmerne af investeringskomitéen er: Peter Løchte Jørgensen (forperson) Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet Niels-Ulrik Mousten Non-executive board professional Anne Charlotte Mark Non-executive board professional