Whistleblowerordning

Publiceret:

06.03.2024

Carlsbergfondet ønsker at agere ud fra principper om ansvarlighed, åbenhed og samarbejde, herunder muligheden for at medarbejdere og samarbejdspartnere kan ytre sig om kritisable forhold. Med en whistleblowerordning giver Carlsbergfondet mulighed for at indberette mistanke om, at der foregår alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligheder i Carlsbergfondet eller i forbindelse med aktiviteter relateret til fondet.

Hvad kan indberettes?

Whistleblower-ordningen kan bruges til at anmelde uretmæssigheder som:

  • Besvigelser, bestikkelse eller korruption
  • Regnskabsmæssig manipulation
  • Misbrug af Carlsbergfondets uddelte bevillingsmidler
  • Misbrug af bevillingskompetence i fondet
  • Krænkende adfærd eller diskrimination i Carlsbergfondets afdelinger

Mindre alvorlige forhold som utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder og afslag på bevillingsansøgninger kan ikke indberettes via whistleblower-ordningen.

Hvor indberetter du og svartid

Anmeldelser indsendt via whistleblowertjenesten får svar inden for 24 timer, hvis du indtaster dine kontaktoplysninger.

Anonym anmeldelse til ekstern tredjepart

Whistlebloweren er anonym og anmeldelsen går til en ekstern tredjepart (PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab eller ”PwC”) og ikke til Carlsbergfondet. Af hensyn til undersøgelse af forholdet opfordrer vi dog til, at du angiver dine kontaktoplysninger. Selve whistlebloweranmeldelsen sker gennem en ekstern hjemmeside, som administreres af PwC. Carlsbergfondet har ingen adgang hertil.

Whistleblowerordningen – en sidste udvej

Som udgangspunkt anbefaler vi, at vores ansatte, samarbejdspartnere og andre eksterne personer benytter vores normale ledelsesstruktur til at anmelde mistanke og bekymringer.

Whistleblowerordningen kan benyttes som alternativ, hvis din mistanke drejer sig om din nærmeste kontaktperson hos Carlsbergfondet eller du af andre grunde føler dig mere komfortabel med at kontakte PwC gennem whistleblowerordningen.

Carlsbergfondet tillader ingen form for repressalier eller chikane mod whistleblowers. Al information vil blive holdt fortroligt.