Vores fundats

Carlsbergfondets fundats har sin oprindelse i J.C. Jacobsens Fundats- og Gavebrev fra 1876.

Publiceret:

01.05.2024

Carlsbergfondets fundats sætter retningen for vores samlede virke. Derudover er fondet underlagt ’Lov om erhvervsdrivende fonde’, ligesom vi er underlagt tilsyn fra Erhvervsstyrelsen.

Carlsbergfondets fundats sætter rammerne for vores aktiviteter, organisering samt økonomiske og juridiske forhold, og den er således bestemmende og retningsgivende for vores samlede virke. Fundatsen beskriver vores erhvervsrettede og almennyttige formål og aktiviteter, ligesom den udfolder rammerne for vores ledelsesforhold og governance.

Carlsbergfondet blev oprettet af brygger J.C. Jacobsen ved Fundats- og Gavebrev af 1876.

Siden er fundatsen løbende blevet justeret og tilpasset. Blandt andet for at sikre, at fondet altid kan varetage rollen som majoritetsejer i relation til Carlsberg A/S. Ændringer i fundatsen sker efter godkendelse af fondets bestyrelse, Videnskabernes Selskab og Erhvervsstyrelsen.

Fundatsen gennem tiden

Siden J.C. Jacobsens første Fundats- og Gavebrev fra 1876 er Carlsbergfondets fundats løbende blevet ændret. Det er sket som følge af en række beslutninger og begivenheder, der vedrører fondets ejerskab af Carlsberg A/S, fondets organisation samt relationen til fondets afdelinger og til Ny Carlsbergfondet: 1888: Carlsbergfondet overtager J.C. Jacobsens bryggeri, Gamle Carlsberg, efter bryggerens død. 1902: Carl og Ottilia Jacobsen skænker bryggeriet Ny Carlsberg til Carlsbergfondet. Samtidigt opretter de Ny Carlsbergfondet som et selvstændigt fond under Carlsbergfondet. 1916: Fordelingen af overskuddet fra Carlsberg Bryggerierne mellem Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet fastsættes. Fra 1902 drives Carlsberg Bryggerierne af Carlsbergfondet som en selvstændig erhvervsvirksomhed. Det fortsætter, indtil bryggerierne i 1970 fusioneres med Aktieselskabet De forenede Bryggerier. 1970: Ved sammenslutningen vedtages det, at Carlsbergfondet skal eje mindst 51 procent af aktiekapitalen i De forenede Bryggerier A/S. 1987: De forenede Bryggerier A/S ændrer navn til Carlsberg A/S. 1991: Tuborgfondet fusioneres med Carlsbergfondet. 2013: Fundatsen ændres, således at Carlsbergfondet nu kun er forpligtet til at eje en aktiepost, der giver ret til mindst 51 procent af stemmerne i Carlsberg A/S. 2017: Carlsbergfondet overtager ejerskabet af Carlsberg Akademi. J.C. og Laura Jacobsens privatbolig fungerede som æresbolig fra 1911 til 1995. 2018: Fundatsen præciseres således, at Tuborgfondets bestyrelse fremover udgør en bevillingskomite, benævnt bestyrelse. Dette klargør, at det er Carlsbergfondets bestyrelse, der har bevillingskompetencen på baggrund af indstillinger fra bevillingskomiteen. Desuden foretages en række tilretninger og ændringer, som gennemføres for at tilpasse fundatsen til den gældende erhvervsfondslovgivning. 2020: Fundatsen tilpasses i overensstemmelse med en ændring af Ny Carlsbergfondets fundats, idet Ny Carlsbergfondets bestyrelse udvides fra tre til fem medlemmer. 2021: Fundatsens bestemmelser omkring konsolidering ændres således, at det er op til fondets bestyrelse at vurdere, om der det enkelte år er behov for konsolidering og i givet fald størrelsen af denne. 2022: Fundatsen ændres med henblik på at justere fondets organisering og ledelse, herunder muliggøre ansættelse af en direktør i fondet.

Fundats & gavebrev

Download J.C. Jacobsens oprindelige gavebrev fra 1876 eller Carlsbergfondets gældende fundats.


Carlsbergfondets fundats

0.24mb

J.C. Jacobsens gavebrev

9.77mb