Forskningsformidling

Ansøg

Bevillinger til professionel formidling af naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske emner til ikke-videnskabelige målgrupper.

Deadline

01.09.2024 - 16:00

Opslag

Halvårligt

Åbner

31.05.2024

Beløb

Max. 3 million kr.

Formål

Støtte til projekter indenfor forskningsformidling til fremme af almendannelse og den generelle interesse for grundforskning og grundvidenskab. Carlsbergfondet ønsker at fremme samarbejder mellem professionelle formidlere og forskere for derved at styrke forskningen og videnskabens position i samfundet samt i den offentlige samtale og debat.

Carlsbergfondet ønsker at:

 • Støtte formidling af grundforskning og grundvidenskab til ikke-videnskabelige målgrupper
 • Støtte forskningsformidling i relation til aktuelle, samfundsrelevante problemstillinger
 • Bidrage til en offentlig, faktabaseret debat, der involverer forskningen og videnskaben
 • Fremme relation og samarbejde mellem professionelle formidlere og forskere
 • Skærpe den offentlige interesse og nysgerrighed for videnskaben, videnskabelige emner samt aktuel forskning
 • Styrke kendskabet og tilliden til pålidelige videnskabelige kilder, blandt andet med henblik på at modvirke misinformation med faktabaseret oplysning

Hvem?

Forskningsformidling kan søges af selvstændige formidlere, offentlige institutioner, private virksomheder eller almennyttige organisationer i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Ansøger skal have dokumenteret professionel erfaring med formidling, for eksempel journalistik eller medieproduktion. Ansøger skal være projektets leder og/eller leder ved den institution, der administrerer projektet.

Private virksomheder kan søge støtte til ikke-kommercielle projekter med almennyttigt sigte.

Offentlige institutioner, herunder universiteter, kan søge støtte til projekter, som inkluderer et samarbejde med eksterne professionelle formidlere. Institutionens egen kommunikationsafdeling anses ikke som ekstern formidler.

Hvad?

Projekter der kan søges støtte til

Formidlingsprojekter for en periode på op til tre år og med et ansøgt beløb på 200.000 kr. – 3.000.000 kr. 

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, ligesom projektet gerne må delfinansieres af midler fra anden side.  

Projektet skal formidle grundforskning eller grundvidenskab. Med grundforskning forstås nysgerrighedsdrevet eksperimentel eller teoretisk forskning i eller viden om det underliggende fundament for fænomener og observerbare fakta. 

Carlsbergfondet støtter ikke formidling af klinisk sundhedsvidenskabelig forskning. 

Projektet skal involvere samarbejde med forskere, som enten medvirker direkte i formidlingen eller kvalitetssikrer den færdige produktion inden lancering. Det er projektleders ansvar at sikre dette. Involverede forskere skal som minimum have opnået en ph.d.-grad samt ved ansøgningstidspunktet være tilknyttet en dansk eller udenlandsk forskningsinstitution.

Hvad kan der søges støtte til

 • Lønudgifter og omkostninger forbundet med produktion af formidlingsindhold
 • Vederlag til forskere
 • Omkostninger forbundet med udvikling af formidlingsplatforme
 • Omkostninger forbundet med kommunikation og distribution af projektet, herunder gratis tilgængeliggørelse på betalingsplatforme
 • Omkostninger forbundet med revisorpåtegning af regnskab

Hvad kan der ikke søges støtte til

 • Projekter med anvendt videnskabeligt fokus
 • Projekter med fokus på uddannelsesrekruttering
 • Projekter med fokus på medietræning, coaching og formidlingsundervisning af forskere
 • Rene kommercielle formål
 • Undervisningsmateriale
 • Oplysningskampagner
 • Afholdelse af eller deltagelse i konferencer og kurser
 • Citizen Science projekter
 • Frikøb af forskere / projektledere

Målgrupper og tilgængelighed

Projektet skal rette sig mod ikke-videnskabelige målgrupper primært i Danmark: den brede befolkning, fra unge efter endt folkeskole og opefter. 

Projektets bærende formidling skal være tilgængelig for alle interesserede uden brugerbetaling, herunder abonnementsordning, betalingsmur, entré og lignende. Distribution via bibliotekerne (bogudlån, eReolen og Filmstriben) anses som et supplement til kravet om fri tilgængelighed. 

Formidlingen skal være frit tilgængelig fra og med udgivelsestidspunktet. 

Formidlingen kan være på dansk eller udenlandsk, men skal være sprogligt tilgængelig for en bred målgruppe i Danmark.

Formidlingsformater

Projektet kan basere sig på alle (og gerne flere) typer af formidlingsformater, for eksempel tv- og radioproduktioner, podcasts, nye videnskabsjournalistiske indsatser, festivaler, foredrag og debatarrangementer, animationer, publikationer og SoMe-produktioner.

Startdato for projekter

Forårsopslag med deadline for ansøgninger 1. marts: 

 • Tidligste startdato er 1. august og seneste startdato er 1. januar det efterfølgende år

Efterårsopslag med deadline for ansøgninger 1. september: 

 • Tidligste startdato er 1. januar og seneste startdato er 1. august det efterfølgende år
OPSLAG ÅBENT Opslag åbner 31. maj 2024 Deadline 1. september 2024, 16:00
Vejledningen er senest opdateret juni 2023

Ansøgningskrav

Hvis ansøgningen ikke overholder nedenstående krav, vil ansøgningen blive administrativt afvist. 

Ansøgningen skal skrives på enten dansk eller engelsk.

Det er kun følgende dokumenter, der sammen med ansøgningen må uploades i pdf-format (vær opmærksom på, at andre formater ikke accepteres):

Påkrævede dokumenter:

 • Projektbeskrivelse
 • Produktions- og distributionsplan
 • Budget
 • Curriculum vitae / beskrivelse af organisation

Hvis relevant for ansøgningen:

 • Curriculum vitae for samarbejdspartnere 
 • Interessetilkendegivelser / tilsagnserklæringer

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelsen må ikke overskride to A4-sider, inklusive billeder, figurer, tabeller eller andet. Der skal anvendes font Times New Roman, fontstørrelse 12 samt en linjeafstand på 1,5. Der skal være mindst 2 cm margen til venstre, højre, og i top og bund.

Projektbeskrivelsen skal indeholde følgende i den angivne rækkefølge:

 • Resume af projektets formål, emne og format
 • Beskrivelse af projektet, herunder redegørelse for samarbejdspartnere, målgrupper og tilgængeliggørelse (platform, medie eller lign.)

Produktions- og distributionsplan

Produktions- og distributionsplanen skal indeholde en estimeret tidsplan for projektets faser frem mod lancering samt en beskrivelse af, hvordan projektet tænkes distribueret, kommunikeret og eventuelt markedsført med henblik på at nå de tiltænkte målgrupper. 

Produktions- og distributionsplanen må ikke overskride en A4-side.

Budget

Et detaljeret budget over det ansøgte beløb skal uploades i Carlsbergfondets budgetskabelon, inklusive en beskrivelse af budgetposterne. 

Eventuelle indtægter i forbindelse med projektet skal indgå som estimat i budgettet og modregnes det ansøgte beløb.

Eventuelle omkostninger forbundet med revisorpåtegning af regnskab kan anføres i budget.

Curriculum vitae/beskrivelse af organisation

CV kan enten bestå af et CV for ansøger/projektleder eller en beskrivelse af den ansøgende organisation.

CV/beskrivelse af organisationen må ikke overskride en A4-side.

Curriculum vitae for samarbejdspartnere

CV'er for samarbejdspartnere må ikke overskride en A4-side per samarbejdspartner.

Interessetilkendegivelser og tilsagnserklæringer

Eventuelle interessetilkendegivelser eller tilsagnserklæringer fra eksterne samarbejdspartnere og distributører kan vedlægges ansøgningen som yderligere bilag.

Populærvidenskabelig beskrivelse

Ud over ovenstående uploads skal der i ansøgningssystemet CF-Grant indsendes en populærvidenskabelig beskrivelse af projektet (op til 400 tegn). 

Beskrivelsen offentliggøres på fondets hjemmeside, hvis ansøgningen imødekommes.
Tidligere eksempler kan ses her: 

Budget

Download budgetskabelon til Forskningsformidling


Budget - Forskningsformidling

0.02mb

FAQ

Carlsbergfondet forbeholder sig retten til at foretage mindre justeringer i vejledningen.

Carlsbergfondet kan ikke tilbyde individuel rådgivning om projekter eller delelementer af projekter inden ansøgningsfrist.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Eller ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve her.