Carlsbergfondet øger støtten til dansk forskning markant som følge af ny aftale med universiteterne

Publiceret:

03.11.2023

Sammen med de øvrige store private forskningsfinansierende fonde indgår Carlsbergfondet en væsentlig aftale med Danske Universiteter om dækning af indirekte omkostninger til fondsstøttede forskningsprojekter på landets universiteter. I forlængelse af aftalen har Carlsbergfondet yderligere valgt at udvide sin samlede årlige uddelingsramme til dansk forskning med et betragtelig tocifret millionbeløb.

Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Velux Fonden, Lundbeckfonden, LEO Fondet og Carlsbergfondet er netop nået til enighed med Danske Universiteter om at indføre en model for fondenes bidrag til dækning af de afledte omkostninger, der er forbundet med fondenes støtte til forskning på landets universiteter. Udover at skabe stabilitet omkring fondsfinansieret forskning sikrer aftalen, at universiteternes råderum til egenfinansiering af forskning bliver større.

Ændret bevillingspraksis

Traditionelt set har de private fonde primært dækket direkte forskningsomkostninger. Eftersom fondenes andel af den samlede finansiering af dansk forskning er vokset betragteligt gennem de senere år, imødekommer fondene nu universiteterne ved i højere grad også at medfinansiere følgeomkostningerne for den konkrete forskning, de er med til at fremme:

”Motiveret af et fælles ønske om at bidrage til fremtidssikringen af dansk forskning og til et bæredygtigt forskningssystem har vi sammen med de øvrige medvirkende fonde haft en god dialog og proces med Danske Universiteter. Det er nu mundet ud i en aftale, der bliver skelsættende for den måde, vi i Carlsbergfondet praktiserer forskningsstøtte på. Aftalen kommer til at skabe klarhed over, og fælles regler for, hvilke udgiftstyper fondene medfinansierer. Vi er overbeviste om, at den nye aftale vil styrke dansk forskning,” siger Carlsbergfondets direktør, Lasse Horne Kjældgaard.

Carlsbergfondet øger forskningsstøtten

Som følge af den nye aftale har Carlsbergfondets bestyrelse besluttet at udvide fondets samlede uddelingsramme til dansk grundforskning på landets universiteter for 2024. Forøgelsen udligner fondets bidrag til dækning af de afledte omkostninger og skal dermed sikre, at Carlsbergfondet kan opretholde omfanget af forskningsbevillinger det kommende år. Det betyder, at Carlsbergfondet – på baggrund af fondets projektfinansierede årsværk gennem de seneste år – forventer at uddele ca. 85 mio. kr. ekstra til dansk forskning i 2024. Carlsbergfondet har i forvejen fastsat en årlig uddelingsramme i niveau af ca. 600 mio. kr. til grundvidenskabelige formål frem til 2027.

”Hver krone, der går til afledte omkostninger, kompenseres med en krone til direkte forskningsomkostninger. Med den markante forøgelse af vores årlige uddelinger til fri dansk grundforskning ønsker vi at sikre, at vores udgifter til afledte omkostninger ikke spænder ben for den positive udvikling, der tegner sig i vores forskningsstøtte,” siger Lasse Horne Kjældgaard.

Den forhøjede uddelingsramme gælder indtil videre for næste år, hvorefter Carlsbergfondets bestyrelse vil evaluere tiltaget.

Om aftalen

Aftalen mellem de danske universiteter og de seks medvirkende fonde træder i kraft efter nytår. Den hviler på en model for en klar økonomisk fordelingsnøgle mellem universiteterne og fondene, når det gælder afledte omkostninger i forbindelse med de fondsstøttede forskningsprojekter. Helt konkret indebærer det, at fondene gennem projekttillæg bidrager til dækningen af afledte omkostninger ved forskningsbevillinger under 50 mio. kr., der er søgt i åben konkurrence. Projekttillægget er fastsat til 250.000 kr. pr. projektansat videnskabeligt årsværk inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknisk videnskab, mens det for forskning inden for humaniora, samfundsvidenskab, jura og teologi udgør 200.000 kr. pr. projektansat videnskabeligt årsværk.

Med det nuværende antal projektfinansierende årsværk fra fondene, anslås det, at fondenes samlede bidrag til afledte omkostninger fremadrettet vil ligge mellem ca. 700 – 800 mio. kr. årligt.

I forlængelse af aftalen fortsætter Danske Universiteter og de medvirkende fonde den tætte dialog, om hvordan rammerne for og bredden i dansk forskning kan styrkes.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.